Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Odpady


 

OGŁOSZENIE

GOKOM sp. z o.o w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 14/04/2021 r. do końca października 2021 r. PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

 

 

 

OGŁOSZENIE

GOKOM sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że worki na odpady zmieszane i segregowane na 2021 r. można odbierać w siedzibie Zakładu przy ul.Suszyckich 9 w Boguchwale (budynek Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

 

Z uwagi na występujący stan epidemii i związane z tym zagrożenia, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe zasady korzystania z PSZOK, obowiązujące do odwołania:

1. Na terenie PSZOK będziemy obsługiwać jednocześnie max trzech klientów. Pozostali klienci zobowiązani są do czekania w kolejce poza terenem PSZOK.

2. Odpady do PSZOK może dostarczać tylko i wyłącznie jedna osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność dwóch osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie do PSZOK z dziećmi).

3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK muszą mieć:

- zakryte przy pomocy szalika, chusty lub maseczki usta i nos

- na rękach rękawiczki ochronne.

Spełnienie tych warunków umożliwia wpuszczenie na teren PSZOK.

4. Obsługa PSZOK wskaże miejsce, gdzie klienci winni samodzielnie złożyć dostarczone posegregowane odpady. Pracownicy PSZOK, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą udzielać żadnej pomocy przy rozładunku odpadów.

5. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK po zkończeniu obsługi poprzedniego klienta.

Ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i posegregowanie odpadów w taki sposób, aby ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PSZOK

Uprzejmie informujemy, że:

- w PSZOK przyjmowane będą odpady za okazaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami na rzcz Gminy Boguchwała

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE przyjmowany będzie tylko kompletny tj.  lodówka z agregatem, telewizory kompletne itp.

- opakowania po przeterminowanych farbach, środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki tylko z oryginalnymi etykietami.

 

Szczegółowe informacje, zmiany oraz objaśnienia zawarte są w Regulaminie PSZOK oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu (na dole strony).

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. 

 

Segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Boguchwała, wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory dzielimy Odpady na cztery frakcje.

Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego - szkło, żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - Odpady ulegające biodegradacji.

 


 

PSZOK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 r.
przy ul. Kwiatkowskiego 4, w Boguchwale zlokalizowany jest
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Godziny przyjmowania odpadów:

SOBOTA 8:00 – 16:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

Dodatkowe informacje dotyczące PSZOK:

 • bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przyjmowane są od mieszkańców Gminy Boguchwała odpady TYLKO I WYŁĄCZNIE
  z gospodarstw domowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

 • od podmiotów gospodarczych i instytucji oraz z budów odpady przyjmowane są odpłatnie,

 • oddając odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzający ponoszenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Boguchwała.

W PSZOK odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

 • papier,

 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielowarstwowe,

 • odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych,

 • odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),

 • odpady zielone,

 • tekstylia,

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagające pozwolenia na budowę,

 • szkło okienne,

 • zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym),

 • zimne popioły,

 • styropiany opakowaniowe.

Informujemy, że w ramach zryczałtowanej opłaty właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK poniżej wymienione odpady, które ograniczone są limitem:

 • odpady budowlane (pochodzące z drobnego remontu niewymagającego pozwolenia na budowę) i rozbiórkowe  2 m3/ nieruchomość/ rok,
 • odpady wielkogabarytowe 0,5 tony/ nieruchomość/ rok
 • opony osobowe 8 szt./ nieruchomość/rok

 • szkło okienne 0,2 m3 /nieruchomość/rok

 • zimne popioły 2 m3 / nieruchomość/rok

 


Selektywna zbiórka odpadów w systemie workowo – kontenerowym

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

 • nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno),

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 • kartony po mleku i sokach,

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 • folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,

 • części samochodowych,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.


UWAGA! Opakowania powinny być puste, wolne od zanieczyszczeń. Z opakowań odkręcamy nakrętki i wrzucamy do surowców. Przed wyrzuceniem zgniatamy plastikowe butelki, puszki i kartony. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu, a potem także w transporcie.

SZKŁO – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • czyste butelki i słoiki po napojach i żywności (bez korków i zakrętek),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 • termometrów i strzykawek.

UWAGA! Opakowania powinny być wolne od zanieczyszczeń. Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło. Wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Ceramika nie nadaje się do recyklingu.

PAPIER - pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 • katalogi, ulotki, prospekty,

 • gazety i czasopisma,

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 • zeszyty i książki,

 • papier pakowy,

 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 • kartonów po mleku i napojach,

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapet,

 • pieluch jednorazowych i podpasek,

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 • ubrań.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik  brązowy pojemnik w zakresie własnym i zgłosić odbiór odpadów do GOKOM sp. z o.o. w Boguchwale)

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe,

 • resztki jedzenia,

 • skorupki jaj, łupiny orzechów,

 • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym.

Nie wrzucamy:

 • zepsutej żywności,kości i ości zwierząt,

 • resztek wędlin, mięs, ryb,

 • odchodów zwierząt,

 • popiołu z węgla kamiennego,

 • papierosów oraz niedopałków

 • leków,

 • drewna impregnowanego,

 • płyt wiórowych i MDF,

 • ziemi i kamieni.

  WAŻNE

  BIOODPADY należy wrzucać do worka luzem. Wrzucanie odpadów w opakowaniach (foliowych) będzie skutkowało podwyższeniem opłaty za nieprawidłową segregację.

Dodatkowo:

Gmina Boguchwała jest gminą miejsko-wiejską, większość mieszkańców zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych. W związku z czym zachęcamy do zagospodarowywania odpadów kuchennych i odpadów z ogrodów w ramach kompostowania na terenie własnej działki. Odpady takie winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

W razie braku możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie istnieje możliwość oddania w/w odpadów nieodpłatnie w bazie GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 4, Boguchwała.

Jak kompostować?