O jakości wody 2023-08-24T10:49:38+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

O jakości wody

Twardość wody: 0

– strefa zasilania SUW Lutoryż:                              350 – 360 mg CaCO3
– strefa zasilania SUW Wola Zgłobieńska:           370 – 380 mg CaCO3
– strefa zasilania SUW Niechobrz:                         370 – 380 mg CaCO3

Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. dostarcza wodę do odbiorców w miejscowościach wchodzących w skład Gminy Boguchwała, części odbiorców Gminy Czudec i odbiorców mieszkających w Rzeszowie w rejonie ulicy Staroniwskiej.

Spółka obsługuje Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach: Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz. Źródłem pozyskiwania wody są zespoły studni głębinowych. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Proces uzdatniania wody polega na jej napowietrzeniu i wytrąceniu zanieczyszczeń na kolejnych stopniach filtracji. Filtracja odbywa się na filtrach ciśnieniowych pospiesznych. Dzięki bardzo dobrej jakości wody surowej w trakcie procesu uzdatniania wody nie używa się środków chemicznych służących poprawie właściwości fizykochemicznych,  organoleptycznych czy bakteriologicznych.

Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z rur PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia i przesył wody do odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziewięć pompowni wody. Łączna długość sieci wodociągowych wynosi ponad 300 km i w związku z nasilonym rozwojem budownictwa dynamicznie się powiększa.

Jakość wody uzdatnionej jest monitorowana przez Spółkę w ramach tzw. nadzoru wewnętrznego, a ponadto kontrolowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie w ramach tzw. nadzoru zewnętrznego. Woda dostarczana do odbiorców spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualne decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie dopuszczające wodę do spożycia zamieszczono poniżej:

Decyzja PPIS Lutoryż

Decyzja PPIS Wola Zgłobieńska

Decyzja PPIS dotycząca strefy zasilania SUW Niechobrz