Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2021-09-15T08:37:33+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Adres: 36-040 Boguchwała ul. Kwiatkowskiego 4

Godziny funkcjonowania PSZOK:
SOBOTA 8:00 – 16:00
ŚRODA 14:00 – 18:00  (od kwietnia do końca października)

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

 

Dodatkowe informacje dotyczące PSZOK:

 • bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przyjmowane są od mieszkańców Gminy Boguchwała odpady TYLKO I WYŁĄCZNIE z gospodarstw domowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • od podmiotów gospodarczych i instytucji oraz z budów odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług
 • oddając odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzający ponoszenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Boguchwała.

W PSZOK odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

  1. papier i tektura
  2. szkło opakowaniowe
  3. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
  5. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
  6. odzież i tekstylia
  7. odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. świetlówki, żarówki, pojemniki po aerozolach, chemikaliach, zużytych smarach, olejach, klejach)
  8. przeterminowane leki, środki ochrony roślin, chemikalia i farby przyjmowane są tylko z oryginalnymi etykietami określającymi zawartość pojemnika
  9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
  10. zużyte baterie i akumulatory
  11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym świetlówki, żarówki energooszczędne (przyjmowany będzie tylko kompletny sprzęt)
  12. meble i inne odpady wielkogabarytowe (limit 0,5 tony/rok/ 1 nieruchomość)
  13. odpady budowlane rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagające pozwolenia na budowę (limit 2 m3/rok/ 1 nieruchomość)
   • odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone)
   • odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone)
   • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura)
   • odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.)
   • odpady z drewna (stolarka okienna i drzwiowa resztki paneli podłogowych i  boazerii itp.)
   • odpady opakowaniowe (pojemniki po piance, puszki po farbach)
   • odpady z materiałów izolacyjnych (styropian budowlany, opakowaniowy, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu, itp.)
  14. szkło okienne (limit 0,2 m3/rok/ 1 nieruchomość)
  15. zużyte opony –  pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. samochód osobowy i pojazdy jednośladowe (limit 8 szt./rok/1 nieruchomość)
  16. zimne popioły
  17. styropiany opakowaniowe i budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagające pozwolenia na budowę.

Odbiór odpadów bez obecności ich właściciela odbywał się będzie wyłącznie po okazaniu przez dostarczającego upoważnienia wystawionego przez właściciela odpadów. Wzór upoważnienia dostępny tutaj.

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PSZOK

Uprzejmie informujemy, że:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE przyjmowany będzie tylko kompletny tj.  lodówka z agregatem, telewizory kompletne itp.
 • opakowania po przeterminowanych farbach, środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki tylko z oryginalnymi etykietami.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie PSZOK i załącznikach.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia usługi odbioru odpadów komunalnych obejmujący załadunek i transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kwiatkowskiego 4 w Boguchwale. Zlecenie usługi na podstawie formularza zgodnie z załącznikiem.

Informacja dodatkowa

Z uwagi na występujący stan epidemii i związane z tym zagrożenia, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe zasady korzystania z PSZOK, obowiązujące do odwołania:

 1. Na terenie PSZOK będziemy obsługiwać jednocześnie max trzech klientów. Pozostali klienci zobowiązani są do czekania w kolejce poza terenem PSZOK.
 2. Odpady do PSZOK może dostarczać tylko i wyłącznie jedna osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność dwóch osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie do PSZOK z dziećmi).
 3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK muszą mieć:
 • zakryte przy pomocy szalika, chusty lub maseczki usta i nos
 • na rękach rękawiczki ochronne.

Spełnienie tych warunków umożliwia wpuszczenie na teren PSZOK.

 1. Obsługa PSZOK wskaże miejsce, gdzie klienci winni samodzielnie złożyć dostarczone posegregowane odpady. Pracownicy PSZOK, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą udzielać żadnej pomocy przy rozładunku odpadów.
 2. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.

Ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i posegregowanie odpadów                w taki sposób, aby ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Jak kompostować?

WAŻNE

BIOODPADY należy wrzucać do worka luzem. Wrzucanie odpadów w opakowaniach (foliowych) będzie skutkowało podwyższeniem opłaty za nieprawidłową segregację.
Dodatkowo:

Gmina Boguchwała jest gminą miejsko-wiejską, większość mieszkańców zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych. W związku z czym zachęcamy do zagospodarowywania odpadów kuchennych i odpadów z ogrodów w ramach kompostowania na terenie własnej działki. Odpady takie winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

W razie braku możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie istnieje możliwość oddania w/w odpadów nieodpłatnie w bazie GOKOM Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 4, Boguchwała.