Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2022-06-28T10:56:07+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Adres: 36-040 Boguchwała ul. Kwiatkowskiego 4

Godziny funkcjonowania PSZOK:
SOBOTA 8:00 – 16:00
ŚRODA 14:00 – 18:00  (od kwietnia do końca października)

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

KARTA PSZOK

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. korzystanie z PSZOK będzie możliwe TYLKO za okazaniem Karty użytkownika PSZOK.

Brak przedstawienia Karty użytkownika PSZOK spowoduje, że obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

Karty są wydawane w siedzibie GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9, w Biurze Obsługi Klienat od pon. do pt. w godz.: 7:00-15:00 oraz w soboty w PSZOK ul. Kwiatkowskiego 4 w godz.: 8:00-16:00.

Do odbioru karty PSZOK uprawniona jest osoba, która złożyła deklarację do Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub osoba upoważniona pisemnie przez ww. osobę.

Pierwsza karta jest bezpłatna. Każda kolejna wydawana tylko w przypadku zniszczenia lub zgubienia kosztuje 40 zł.

Szczegółowe informacje oraz wzór upoważnienia umieszczone są w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty użytkownika PSZOK.

Dodatkowe informacje dotyczące PSZOK:

 • bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przyjmowane są od mieszkańców Gminy Boguchwała odpady TYLKO I WYŁĄCZNIE z gospodarstw domowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • od podmiotów gospodarczych i instytucji oraz z budów odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług
 • oddając odpady do PSZOK należy okazać Kartę użytkownika PSZOK.

W PSZOK odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

  1. papier i tektura
  2. szkło opakowaniowe
  3. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
  5. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
  6. odzież i tekstylia
  7. odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. świetlówki, żarówki, pojemniki po aerozolach, chemikaliach, zużytych smarach, olejach, klejach)
  8. przeterminowane leki, środki ochrony roślin, chemikalia i farby przyjmowane są tylko z oryginalnymi etykietami określającymi zawartość pojemnika
  9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
  10. zużyte baterie i akumulatory
  11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym świetlówki, żarówki energooszczędne (przyjmowany będzie tylko kompletny sprzęt)
  12. meble i inne odpady wielkogabarytowe (limit 0,5 tony/rok/ 1 nieruchomość)
  13. odpady budowlane rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagające pozwolenia na budowę (limit 2 m3/rok/ 1 nieruchomość)
   • odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone)
   • odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone)
   • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura)
   • odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.)
   • odpady z drewna (stolarka okienna i drzwiowa resztki paneli podłogowych i  boazerii itp.)
   • odpady opakowaniowe (pojemniki po piance, puszki po farbach)
   • odpady z materiałów izolacyjnych (styropian budowlany, opakowaniowy, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu, itp.)
  14. szkło okienne (limit 0,2 m3/rok/ 1 nieruchomość)
  15. zużyte opony –  pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. samochód osobowy i pojazdy jednośladowe (limit 8 szt./rok/1 nieruchomość)
  16. zimne popioły
  17. styropiany opakowaniowe i budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagające pozwolenia na budowę.

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PSZOK

Uprzejmie informujemy, że:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE przyjmowany będzie tylko kompletny tj.  lodówka z agregatem, telewizory kompletne itp.
 • opakowania po przeterminowanych farbach, środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki tylko z oryginalnymi etykietami.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie PSZOK i załącznikach.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia usługi odbioru odpadów komunalnych obejmujący załadunek i transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kwiatkowskiego 4 w Boguchwale. Zlecenie usługi na podstawie formularza zgodnie z załącznikiem.

Informacje dodatkowe:

 1. Na terenie PSZOK będziemy obsługiwać jednocześnie max trzech klientów. Pozostali klienci zobowiązani są do czekania w kolejce poza terenem PSZOK.
 2. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz przebywania osób niepełnoletnich.
 3. Obsługa PSZOK wskaże miejsce, gdzie klienci winni samodzielnie złożyć dostarczone posegregowane odpady.
 4. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.
 5. Na terenie PSZOK można przebywać tylko w godzinach jego otwarcia i tylko na czas rozładunku odpadów.

Ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i posegregowanie odpadów  w taki sposób, aby ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

 

Jak kompostować?

WAŻNE

BIOODPADY należy wrzucać do worka luzem. Wrzucanie odpadów w opakowaniach (foliowych) będzie skutkowało podwyższeniem opłaty za nieprawidłową segregację.
Dodatkowo:

Gmina Boguchwała jest gminą miejsko-wiejską, większość mieszkańców zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych. W związku z czym zachęcamy do zagospodarowywania odpadów kuchennych i odpadów z ogrodów w ramach kompostowania na terenie własnej działki. Odpady takie winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

W razie braku możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie istnieje możliwość oddania w/w odpadów nieodpłatnie w bazie GOKOM Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 4, Boguchwała.