Woda bezpowrotnie zużyta 2021-09-15T08:55:12+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Woda bezpowrotnie zużyta

WODA BEZPOWROTNIE ZUŻYTA

Informacje ogólne.

GOKOM Sp. z o. o. w Boguchwale informuje Odbiorców Usług, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do podlewania ogrodów, innych celów ogrodniczych, celów technologicznych (tzw. wody bezpowrotnie zużytej).

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

Warunki techniczne.

Dla uzyskania możliwości uwzględnienia ilości wody bezpowrotnie zużytej w ilości odprowadzanych ścieków należy:

  • wystąpić do GOKOM Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza (podlicznika) opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,

  • wykonać zestaw wodomierzowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

  • zgłosić pisemnie gotowość do przeprowadzenia odbioru technicznego i plombowania zestawu wodomierzowego (podlicznika),

  •  po otrzymaniu protokołu odbioru i plombowania wodomierza spisać z GOKOM Sp. z o.o. stosowną umowę.

Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o różnice wskazań wodomierzy: głównego i podlicznika z dniem zawarcia stosownej umowy.

Opłaty.

Czynności pracowników Przedsiębiorstwa związane z montażem wodomierza (podlicznika) opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą są płatne.

Na łączny jednorazowy koszt zamontowania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej wynoszący 230,00 zł brutto składa się:

  • wydanie warunków technicznych – 80,00 zł brutto,

  • odbiór techniczny i plombowanie – 190,00 zł brutto.

Ponadto koszt montażu wodomierza wynikający z zakupu materiałów, wykonania węzła pomiarowego, oraz legalizacji wodomierza ponosi Odbiorca usług. Każdorazowo wymianę wodomierza na nowy (posiadający aktualną cechę legalizacyjną) należy zgłosić do Przedsiębiorstwa, celem dokonania ponownego (odpłatnego) plombowania.

Podsumowanie.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż,  obowiązkową legalizację wodomierza (raz na 5 lat)  i związane z tym ponowne plombowanie zestawu Klient wykonuje na własny koszt.

W zakładce „Pliki do pobrania” zamieszczono:

  • Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej.

  • Wzór umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeń wodomierza dodatkowego na ilość bezpowrotnie zużytej wody (podlewanie)