WYMIANA WODOMIERZY W NIECHOBRZU

//WYMIANA WODOMIERZY W NIECHOBRZU

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale informuje, że od dnia 08.04.2024 r. rozpoczyna kompleksową wymiany wodomierzy głównych na sieci wodociągowej GOKOM  w miejscowości NIECHOBRZ. Podczas wizyty zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i sposobu odprowadzenia z budynku wód opadowych.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688) art. 7 „Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego..”

Szczegółowe informację i zasady wymiany na stronie: https://go-kom.pl/wymiana-wodomierzy/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 17 87 14 300

2024-03-25T12:13:13+01:00 22.03.2024|